Tez Hazırlama Bileşenleri

132
Tez Yazım
Tez Yazım Aşamaları Nedir?

Tez Hazırlama

İlk Tez Gönderim Kontrol Listesine Öğrenciler ayrıca çalışmalarına rehberlik etmesi için tez yazımlarının ilk aşamalarında aşağıdaki bu bileşenler aşağıdaki bölümde vurgulanmıştır.

Tez Bileşenleri

Bir tez, geleneksel monografi tarzında veya el yazması (makale) tabanlı tarzda yazılabilir ve düzenlenebilir. İkisinin karışımı olamaz. Tezler gerekliliklerine uygun olmalıdır. Bu gereksinimler aşağıda listelenmiştir.

Monografi veya el yazması biçimindeki tez, metodoloji, sonuçlar ve bilimsel tartışma içermelidir. Ayrıca aşağıdaki gereklilikleri içermeli veya bunlara uymalıdır:

1. Başlık sayfası
 • tezin başlığı
 • Öğrencinin adı ve Ünite* ardından “Ömer Halis Demir Üniversitesi, Niğde”
 • Tezin sunulduğu ay ve yıl
 • Aşağıdaki ifade: “… derecesinin gerekliliklerini kısmen yerine getirerek Ömer Halis Demir Üniversitesi’ne sunulan bir tez.”
 • Evrensel telif hakkı bildirimi “©”, ardından öğrencinin adı ve tezin sunulduğu yıl
 • göndererek resmi Ömer Halis Demir Üniversitesi logosunu tez kapak sayfalarına eklemek için izin isteyebilirler. Öğrenciler bu web formunu ziyaret etmeli.
2. Ayrıntılı bir içindekiler tablosu
3. Türkçe (yada İngilizce) kısa bir özet.

Tezin dili ne Türkçe (yada İngilizce) değilse (yalnızca belirli dil Birimleri için izin verilir), o zaman tez dilinde üçüncü bir özet gereklidir.

4. Teşekkürler
 • Diğer teşekkür belgelerinin yanı sıra, öğrencinin, personel, öğrenci arkadaşları, araştırma görevlileri, teknisyenler veya diğer kişiler tarafından malzeme ve verilerin toplanması, tasarım ve inşa sürecinde ne ölçüde yardım (ücretli veya ücretsiz) verildiğini beyan etmesi gerekir. aparat, deneylerin performansı, verilerin analizi ve tezin hazırlanması (editör yardımı dahil).
 • Ayrıca, tez danışman(lar)ı ve danışmanları tarafından verilen süpervizyon ve tavsiyelerin tanınması uygundur.
5. Orijinal bilgiye katkı

Bir doktora tezi, tezin orijinal bilim olarak kabul edilen unsurlarını ve bilgiye belirgin katkıları açıkça belirtmelidir.

6. Yazarların Katkısı
 • Her bölüme öğrencinin katkıları açıkça belirtilmelidir.
 • Ortak yazarların her bölüme katkıları açıkça belirtilmelidir.
7. Giriş

Araştırmanın gerekçesini ve amaçlarını açıkça belirtin.

8. İlgili literatürün kapsamlı bir incelemesi

Literatürün kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi, öğrencinin araştırma alanlarındaki bilgisini ve uzmanlığını yeterince göstermeli ve tezdeki her araştırma sorusuna uygulanacak kadar geniş olmalıdır. Literatürün gözden geçirilmesi ayrıca aşağıdakiler gibi çeşitli içerik türlerini içerebilir:

 • Araştırma konusuna nispeten daha az aşina olan bir okuyucuya (örneğin, doğrudan değil, bitişik uzmanlığa sahip bir sözlü savunma komitesinin dahili / harici bir üyesi) genel alana giriş sağlayan bir inceleme.
 • Sonraki çalışmaların nasıl ve neden yürütüldüğüne ilişkin genel gerekçenin bir açıklaması. Örneğin, araştırma sorularının altında yatan literatür yeterince tartışılmalıdır.
 • Daha sonra sunulan çalışmanın altında yatan temel teorilerin gözden geçirilmesi veya sunulan çalışma(lar)da neden belirli yaklaşımların benimsenmediğini açıklamak.

Literatür taraması disiplin beklentileri ile uyumlu olmalıdır. İnceleme, Giriş bölümüne dahil edilebilir, bağımsız bir bölümde ele alınabilir veya birden çok bölüme dağıtılabilir.

9. Tezin gövdesi

Geleneksel bir tezde, tezin gövdesi şu bölümleri kapsamalıdır:

 • Metodoloji
 • Araştırma bulguları

El yazması tabanlı bir tezde:

 • Her bölüm, yayınlanan veya gönderilen sürümle aynı olan tam bir makaleyi temsil eder (yazı tipi/boyutu hariç).
 • Bölüm, metnin tamamını (referans listesi ve diyagram/şekil listesi dahil) içerir.
 • Doktora öğrencileri, makalenin metnini eklemelidir . en az iki yayınlanmış, gönderilmiş veya yayınlanmak üzere gönderilecek
 • Yüksek lisans öğrencileri, makalenin metnini eklemelidir . bir veya daha fazla yayınlanmış, gönderilmiş veya yayınlanmak üzere gönderilecek

El yazmaları arasına öğrenciler, el yazmalarının birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu ve büyük resme nasıl uyduklarını göstermek için 1-3 sayfalık bir köprü metni eklemelidir.

10. Tüm bulguların kapsamlı bir bilimsel tartışması

Bulguların tartışılması, disiplinin beklentileri ile uyumlu olmalıdır. Kapsamlı bir tartışmanın doktora öğrencileri için çift aralıklı olarak en az 10 sayfa, yüksek lisans öğrencileri için en az 5 sayfa (şekiller, resimler ve tablolar dahil) çift aralıklı olması beklenir. Bir tezin bütünü ile ilgilidir. Bulguların tartışılması, çalışma temalarının, sınırlılıklarının ve gelecekteki yönergelerin nihai, kapsayıcı bir özetini sağlamalıdır.

Elyazmasına dayalı bir tez söz konusu olduğunda, kapsamlı tartışma tezin tüm bölümlerini kapsamalı ve tek tek bölümlerin tekrarı olmamalıdır. Bu bölüm, önceki bölümlerde veya makalelerde yeterince ele alınmayan konuları ele almak için kullanılabilir (örneğin, hakemler tarafından ortaya atılan ve yayınlanmış çalışmalara dahil edilemeyen eleştiriler veya hakem talebi üzerine yayınlanan makalelerden çıkarılan tartışma argümanlarının yeniden sunulması). Bu bölüm ayrıca, daha az uzman okuyucular için daha erişilebilir bir şekilde yayınlanan bulguların pratik/uygulamalı yönlerini detaylandırmak için kullanılabilir.

11. Son bir sonuç ve özet

Araştırmanın amaçlarına nasıl ulaşıldığını açıkça belirtin ve bulguların çıkarımlarını tartışın.

12. Kapsamlı bir kaynakça veya referans listesi

Uzunluk

Normalde, bir Yüksek Lisans tezinin uzunluğu 100 sayfayı geçmez. GPS maksimum 150 sayfa kabul eder (başlık sayfası, özetler, içindekiler, yazarların katkısı/önsöz, teşekkür, kaynakça/referans listesi ve ekler dahil).

Bir Doktora tezi, araştırılan konunun sağlam bilimsel açıklaması ve disiplin normları ile tutarlı olduğu kadar kısa ve öz olmalıdır. Sayfa sınırlaması yoktur, ancak akademik bursun normlarından biri özet olduğu için gereksiz uzun tezler olumsuz olarak değerlendirilmektedir.

Ekler

yararlıdır. Ekler, ek veya ham verileri, metodoloji ayrıntılarını (özellikle el yazması temelli tezler için ), onay formlarını veya araştırmanın ana gövdesinde sunumuna gölge düşürecek ancak okuyuculara yardımcı olacak diğer bilgileri sunmak için onların incelemesi. Eklerdeki tüm materyaller incelemeye açık olacaktır.

Tez Formatı

Komut Dosyası ve Sayfa Biçimi

12 punto boyutunda, inç başına 12 karakterden oluşan geleneksel bir yazı tipi kullanılmalıdır. Satır aralığı çift veya 1,5 olmalıdır. Sol ve sağ kenar boşlukları 1 inç olmalıdır.

sayfalandırma

Sayfa numaralarının konumlandırılması isteğe bağlıdır. Şekil veya resim içeren sayfalar sırayla numaralandırılabilir veya numarasız bırakılabilir. Seçilen prosedür tez boyunca tutarlı bir şekilde kullanılmalıdır. Sayfalandırma, doğru sıra ve eksiksizlik açısından dikkatlice kontrol edilmelidir.

Dipnotlar, referanslar ve ekler
 • Bunlar, disipline uygun bilimsel bir stile uygun olmalıdır.
 • Dipnotlar sayfanın altına veya her bölümün sonuna son notlar olarak yerleştirilebilir.
 • Tez boyunca dipnotlar ve kaynaklar için biçimlendirme tutarlılığı gereklidir.
  • Not: Biçimlendirme stilleri için MLA veya APA el kitabı gibi el kitaplarına başvurulabilir. Referans Niğde üniversite kütüphanesinde mevcut.
Şekiller, çizimler, fotoğraflar ve dijital görüntüler
 • Şekiller, tablolar, grafikler vb. disiplinin yayın kurallarına göre yerleştirilmelidir. Standart sayfadan daha büyük çizelge, grafik, harita ve tablolardan çok gerekli olmadıkça kaçınılmalıdır. Bindirmeler metin içinde titizlikle konumlandırılmalıdır.
 • Grafiklerin, çizimlerin, fotoğrafların vb. tüm sayfayı doldurduğu durumlarda, bu sayfalar sırayla numaralandırılabilir veya numaralandırılmadan bırakılabilir (yukarıdaki Sayfalandırmaya bakın). Bu tür tam sayfa grafiklere eşlik eden açıklamalar veya başlıklar ayrı bir sayfada sunulmalıdır.
Ek materyaller

Slaytlar, bantlar vb. mümkünse kullanılmamalıdır ve ancak öğrencinin tezin bunlar olmadan çoğaltılmasına izin vermesi durumunda dahil edilebilir.


*Birim , bir bölümü, okulu, enstitüyü veya Fakülte/Üniversite genelindeki bir programı ifade eder.

Makaleyi değerlendirin!
Toplam: 19 Ortalama: 4.9