İSTATİSTİK ANALİZ YAPAN YERLER

Günümüzde hemen hemen her alanda istatistik yapılmaktadır. İş dünyasında, bilim dünyasında(Tez İstatistik Analiz), siyaset dünyasında, ekonomide, basın dünyasında ve benzeri pek çok alanda istatistik son derece önemli bir yer tutmaktadır. İnsanoğlu geçmişten itibaren hep bir şeyleri merak etmiş ve bu meraklarını gidermek için de çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Yapılan çalışmalardan da bir takım sonuçlar elde etmişler ve bu sonuçları da yorumlamaya çalışmışlardır. Bu yorumlamalar neticesinde çeşitli çıkarımlarda bulunarak meraklarını gidermişlerdir. Dediğimiz gibi hemen her alanda istatistik son derece önem arz etmektedir. İstatistik mevcut durumun tespitinin yanı sıra geleceğe yönelik tahmin ve öngörülerde bulunmak açısından da son derece önemlidir. Bu bağlamda da özellikle iş dünyasında ve ekonomi alanında gelecekte ortaya çıkabilecek olası sorunların önceden belirlenip buna göre gerekli tedbirlerin alınması sağlanabilir. Benzer durumlar ülkeler açısından da önem arz etmektedir. Zira hükümetler istatistik kullanarak ülkedeki işsizlik oranlarını etkileyen faktörleri, ekonominin kötüye

gitmesine yol açan unsurları, sağlıkla, nüfusla ilgili göstergeleri tespit edebilirler ki bu da ülkenin geleceği açısından hayati öneme sahiptir. İstatistik yapmanın sayısız faydası söz konusudur. İstatistiksel sonuçlar neticesinde sayısız verinin özetlenmiş ve basite indirgenmiş hali gözler önüne serilir. Yapılan istatistikten elde edilen sonuçlar çok daha gerçekçi ve inandırıcı sonuçlardır. Bu nedenle de bilimsel gerçekçiliği yüksektir. İstatistik Yapan Yerler bu denli önemli olmasına karşın bilhassa ülkemizde İstatistik Yapan Yerler oldukça yetersizdir. Ülkemizdeki en büyük istatistik merkezi Türkiye İstatistik Kurumu’dur (TÜİK). Bununla özel sektör düzeyinde istatistik yapan yerler de bulunmaktadır. İstatistik konusunda ülkemizin gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça geri kaldığını üzülerek görmekteyiz. Bu husus dikkate alındığında özellikle üniversitelerde istatistikle ilgili derslerin müfredatta geniş yer bulması gerekmektedir. Bu şekilde istatistik yapmanın önemi de öğrencilere aktarılmış olur. Dediğimiz gibi sayısız yararına karşın bu konuda gerekli adımların atılmaması da düşünülmesi gereken hususlardan birisidir. Ülkemizde istatistik yapan yerler incelendiğinde başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerde olduğu görülmektedir. Hangi alanda olursa olsun İstatistik Analiz Merkezi departmanımıza başvurarak destek alabilirsiniz.